Gratis verzending vanaf € 30
Wij verzenden naar Nederland en België

  P.L. Gillissen,Starten van een zaak in Spanje
  Starten van een zaak in Spanje
  € 22.95
  Bij u in huis op: dinsdag


  Handboek Starten van een zaak in Spanje Met updates Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale en sociale verzekeringsaspecten bij het starten van een zaak in Spanje/oprichting van een vennootschap; keuze eenmanszaak of vennootschap, Spaanse ondernemingsvormen, oprichting filiaal of dochteronderneming, aankoop Spaans vastgoed via een BV of SL, sociale zekerheid voor zelfstandigen in Spanje, aanvraag openingsvergunning, in dienst nemen van Spaans personeel, Spaanse arbeidscontracten, huur, koop of overname van commercieel onroerend goed, starten in de horeca in Spanje, professionele verhuur Spaans vastgoed, checklist bij een bedrijfsovername in Spanje, De Spaanse belastingen, businessmodel, verdienmodel, financieel plan. ISBN: 978-94-92895-14-1 Aantal pagina`s: 250 Auteur: PL Gillissen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zaken doen in Spanje (met de Spanjaarden) Wetenswaardigheden, adviezen, tips van erva­ringsdeskundi­gen over het wonen, werken en zakendoen in Spanje. Algemene karakteristieken van de Spanjaarden Familieleven. 3. Tips en adviezen bij export of zakendoen in Spanje Bedrijfsplanning Samenwerken en vergaderingen Carrière maken 4. Omgangsvormen en contact met Spanjaarden 5. Het starten van een bedrijf Inleiding Categorieën van zelfstandigen Welke papieren heeft u nodig om in Spanje als zelfstandig ondernemer te kunnen starten ? Aanvraag van een Spaans sofi-nummer Het laten bepalen van de soort bedrijfsactiviteit Het laten registreren van Uw bedrijfsactiviteit bij de belasting­dienst De keuze van het systeem van de belastingafdracht Fiscale verplichtingen (=Impuesto sobre Actividades Económicas = IAE) Wie int de IAE ? Inschrijving als zelfstandig ondernemer bij de Segurid Social (= Spaanse sociale zekerheid). Regimen Especial Trabajadores Autonomos (= RETA) Inschrijving bij Medisch centrum (Centro de salud) Vrijstelling van RETA Verlaagde RETA tarieven Ziekmelding Aanvraag van de openingsvergunning (= licencia de apertura de actividad) Kosten van een openingsvergunning Aanvraag (horeca) vergunning voor het serveren van eten en dranken. Inschrijving bij een beroepscollege Beroepscolleges in de medische sector Inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel ( = Cámara de Comercio de España) 6. Sociale zekerheid voor zelfstandigen Inleiding Zelfstandige bouwt Spaans pensioen op Zelfstandige heeft onder voorwaarden recht op een WW-uitkering Zelfstandige is verzekerd tegen ziekte en bedrijfsongeval 7. Spaanse ondernemingsvormen Inleiding Een overzicht van de ondernemingsvormen in Spanje zijn De Eenmanszaak (= Empresario Individual, Autónomo of sole propietor) Opzet eenmanszaak 8. Oprichting Spaanse vennootschappen Inleiding De Sociedad Civil Particular (S.C.P.) Minimumkapitaal De S.C.P. en de belasting Oprichting S.C.P. Oprichting van een SL De Sociedad Limitada (S.L.) Voordelen van een SL: Verschil S.C.P. en S.L. Minimumkapitaal Aantal aandeelhouders Aansprakelijkheid Zeggenschap Vertegenwoordigingsbevoegdheid Beursmogelijkheden Verdeling kapitaal Het kapitaal van een S.L. is technisch gesproken verdeeld in deelname-een-heden. De S.L. en de belastingen Oprichtingsakte Aanvraag van de naam van de S.L. Notariskosten Overige formaliteiten Aanvragen van een identificatienummer Registreren van de bedrijfsactiviteit bij de belastingdienst Betalen van de IAE (= Impuesto sobre Actividades Económicas = IAE) Inschrijven van de S.L. in het handelsregister Nog enkele opmerkingen betreffende de S.L. Geld lenen of uitlenen aan uw SL ? Voorwaarden leningsovereenkomst: SRL = (Sociead de responsabilidad limitada) Oprichtingsprocedure SRL Minimumkapitaal Overdraagbaarheid aandelen Aantal aandeelhouders Verdeling kapitaal Aansprakelijkheid Dagelijks bestuur Hoogste bestuursorgaan Zeggenschap Vergadering van aandeelhouders Vertegenwoordigingsbevoegdheid Beursmogelijkheden De S.Com = Sociedad en Comandita (commanditaire vennoot­schap) De Spaanse sociale verzekeringen voor administradores Boekhoudkundige verplichtingen van Spaanse vennoot­schappen Accountantscontrole Eenmanszaak of SL? Stappenplan oprichting van een Spaanse vennootschap Belastingnummers in Spanje NIF of NIE nummer ? Wie moet er een NIE nummer aanvragen ? Wanneer kunt u een NIE nummer aanvragen ? Welke documenten moet u overleggen voor de aanvraag van een NIF of NIE nummer ? NIE nummer voor buitenlandse natuurlijke personen CIF nummer voor rechtspersonen (vennootschappen Om een NIF nummer aan te vragen moet u de volgende documenten overleggen: Volmacht Welke documenten zijn er nodig om een volmacht te verlenen? Aansprakelijkheid voor (belasting)schulden van de SL en SA 9. Fakturering in Spanje Inleiding Wat dient er op een Spaanse factuur te staan ? Zakelijke transacties en verrekenprijzen Documentatieverplichtingen Deviezencontrole 10. In dienst nemen van personeel in Spanje Inleiding Verplichtingen omtrent het in dienst nemen van personeel Voor de registratie heeft u nodig: Spaanse arbeidswetgeving Arbeidscontracten Vaste arbeidscontracten Wat moet er in het arbeidscontract worden opgenomen ¿ Wijzigingen in de arbeidsrelatie (Modificaciones sustanciales del contrato) Trainingscontracten Parttime contracten Wanneer kunnen tijdelijke arbeidscontracten worden opgemaakt ? Werk op afstand contract (telewerken) Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde termijn Proefperiode Spaanse arbeidswetgeving en maximaal aantal werkuren Lonen en salarissen Spaans minimumloon Loonafspraken in Cao’s Uitbetaling van het loon/salaris (El pago del salario) Gemiddelde en modale bruto jaarsalaris in Spanje Het gemiddeld bruto jaarsalaris in Spanje Het meest voorkomende jaarsalaris (modaal) Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden Beëindiging van het arbeidsconract | ontslag Hervormingen op de arbeidsmarkt in Spanje Duale arbeidsmarkt Formaliteiten/procedure bij collectief ontslag Ontslag vanwege objectieve redenen Formaliteiten/procedure bij ontslag vanwege objectieve redenen Ontslag vanwege disciplinaire redenen Formaliteiten/procedure bij ontslag vanwege disciplinaire redenen Termen beëindiging van het arbeidscontract Registratieplicht werkweek van werknemers Wat houdt de registratieplicht in ? Bewaarplicht Gevolgen van het niet naleven Werktijden (tiempo de trabajo) Rusttijden (Descansos) Overwerk (Horas extraordinarias) Nacht- en ploegendienst (trabajo nocturno y trabajo a turnos) Verlof, vakantie & pensioen voor uw werknemers Afwezigheid vanwege ziekte Vakantiedagen (Vacaciones anuales) Bijzonder betaald verlof (permisos retribuidos) Zwangerschapsverlof / Ouderschapsverlof (permiso parental) Verlof voor langere tijd (excedencias) Pensioen Hoofdpunten uit de Spaanse Arbeidsmarkthervormingen 2012 Werving van personeel Personeel in en rond uw huis (Algemene) kenmerken Spaans personeel Tips voor werkgevers Vocabulair in Spaanse arbeidscontracten Het benoemde van een administrateur Fiscaal voordeel van een dochteronderneming Juridische nadeel van een dochteronderneming 11. Welke kosten kunnen zelfstandigen aftrekken ? Inleiding Algemene kosten (die geen verband houden met de directe verkoop) 12. Oprichting van een filiaal of dochteronderneming Inleiding Voor- en nadelen van een filiaal Een dochteronderneming in de vorm van een SA Storting bij aandelen op naam: Storting bij aandelen aan toonder: Oprichtingsvereisten van een dochteronderneming 13. Handelsagent en distribiteur Distributiekanalen Handelsagent In Spanje bestaan er verschillende soorten handelsagenten: Agente comercial (= de handelsagent) Representante de comercio (= vertegenwoordiger) Comisionista (= commissionair) Handelsagentencolleges (= Colegios Oficiales de Agentes Comer¬ciales) De handelsagentuurovereenkomst Contrato laboral Contrato mercantil Voordeel handelsagent Nadeel handelsagent Distributeur (distribuidora, suministrador) Keuze tussen handelsagent en distributeur Distributieovereenkomsten Overeenkomst met handelsagenten Arbitrageclausule en concurrentiebeding 14. De vertegenwoordiging (Representative Office) Kenmerken van een vertegenwoordiging De vertegenwoordiging in het Nederlands-Spaans belasting¬ver¬drag Voordelen `representative office` Nadelen `representative office` 15. Joint Ventures Inleiding Joint ventures Vormen van joint ventures Asociasiones sin personalidad juridica Sociedades de empresas Uniones de empresas Cuentas de participación 16. Huur, koop of overname van commercieel onroerend goed / bedrijf Inleiding Bescherming huurder Checklist huur/overname bedrijf / bedrijfspand Bij de koop, huur of overname van een bedrijfspand moet u op de volgende zaken letten: Pachten (= Traspaso) Overname van een bestaand horecabedrijf Probeer daarom antwoord te krijgen op de volgende vragen: Aankoop van een bedrijfspand Aankoop nieuw te bouwen bedrijfspand Checklist aankoop/bouw bedrijfspand Overname bestaande vergunning Aanvraag van een nieuwe vergunning Aanvraag bouwvergunning bij verbouwing van een bestaand pand Kosten bouwvergunning Met wie krijgt u te maken bij de verbouwing ? - De aannemer - De elektriciën Aandachtspunten bij de verbouwing 17. De keuze: een bedrijfspand kopen of huren ? Inleiding Flexibiliteit Aandachtspunten: Het pand Kosten en vermogensopbouw Fiscale aspecten Ligging 18. Starten in de horeca Aanvraag registratienummer voor horeca-bedrijven Hygiëne- en horecavergunning Verschillende soorten diploma’s/certificaten voor personen die in aanraking komen met levensmiddelen (=Manipulador de Alimentos): Aanvraag terrasvergunning Aandachtspunten bij het starten van een camping Aandachtspunten en voorwaarden bij het exploiteren van appartementen, bungalows of villa`s NIEUW REGISTER VERHUUR VAKANTIEWONINGEN ANDALUSIË Wat verstaat men onder een woning voor toeristisch gebruik? Welke woningen vallen buiten deze regelgeving? Wat betekent deze verordening? Wat zijn de eisen voor de inschrijving? Verplichtingen ten opzichte van de klant/huurder Wat kan er gebeuren als u uw woning niet inschrijft in dit register? Wat regelt de verordening nog meer? Belasting over huurinkomsten Juridisch advies inschrijving Fiscale verplichtingen huurinkomsten vakantiehuis Een aantal voorbeelden: Aandachtspunten bij de exploitatie van boerderijen 19. Aandachtspunten bij een bedrijfsovername (Traspaso) Inleiding Checklist bij overname Trapaso 20. Business plan, verdienmodel & financieel plan Inleiding Oorzaken: Marktanalyse De SWOT-analyse (Strenghts - Weakness - Opportunities - Threats) Marktpotentieel Penetratiegraad Business model Verdienmodel Keuze verdienmodel Van businessmodel naar verdienmodel naar opbrengstmodel Het begint met het businessmodel Business Model Canvas Welk verdienmodel past bij uw business? Basisverdienmodellen Creatief en out-of-the-box Nieuwe businessmodellen Klantgestuurde businessmodellen Prijsoptimalisatie Kostenraming Investeringsbegroting Constante of vaste kosten Variabele kosten Kosten start horeca-onderneming (fictieve bedragen) Aanloopkosten (fictieve bedragen) Werkkapitaalbehoefte (fictieve bedragen) Financieringsbegroting (fictieve bedragen) Voorbeeld financieringsbegroting Exploitatie begroting Liquiditeitsbegroting Begroting privé-uitgaven (fictieve bedragen) Voorbeeld begroting privé-uitgaven Planning / agenda 21. De Spaanse inkomstenbelasting (Impuesto sobre la renta de las personas fisicas = IRPF) Inleiding Wet op de Spaanse inkomstenbelasting Wie is belastingplichtig ? Het fiscale nummer Wet op de Spaanse inkomstenbelasting Tarieven Spaanse inkomstenbelasting (IRPF) 2017 Minimum en maximum tarief inkomstenbelasting per regio Inkomstenbelasting over rendementen en winsten Tarieven rendementsinkomsten (rente, dividend) en vermogenswinsten *) (Rendimientos del Capital Mobiliario) Tarieven voor niet-residenten De belastingen voor niet-residenten. Keuze uit 2 regimes als u naar Spanje verhuist om daar te werken Expat-regeling voor nieuwe residenten in Spanje Bovengenoemde keuzemogelijkheid geldt onder de volgende voorwaarden: Aanvraag en duur van de regeling Einde Beckham-regeling Emigratie-belasting (Exit-Tax) Pensioenregelingen Meerwaarde | vermogenswinstbelasting Plusvalia Dividenden Winst bij verkoop onroerend goed Aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting Spaarplannen Schikking pensioen buitenlanders in Spanje Wie moet er in Spanje belastingaangifte doen ? Pensioeninkomsten Aangifte doen in Spanje Gezamenlijke aangifte doen in Spanje Arbeidsinkomen (Rendimientos del Trabajo Personal) Belastbaar inkomen bestaat uit: Loon in natura | voordelen werknemer Sociale premies werknemers 2017 Werknemersbijdragen: Drempels voor de inkomstenbelasting 2017 Persoonsgebonden aftrekposten en verminderingen 2017 Aftrek voor inwonende kinderen onder de 25 jaar met een eigen inkomen onder de € 8.000 Ouderschapskorting (Reduccion por cuidado de hijos) Aftrek voor inwonende ouders of grootouders Verminderingen bij inkomsten uit arbeid Belastingkortingen voor lage inkomens Huurinkomsten Spaans huurwaardeforfait Inkomstenbelasting niet-ingezetenen Belastbare waarde: Voorbeeld Werkelijke verhuur Belastingvermindering over huurinkomsten Aftrek eigen woning (Deduccion Vivienda Habitual) Welke kosten kunnen er worden opgevoerd ? Belastingaftrek in Spanje voor in het buitenland betaalde inkomstenbelasting Tarief voor niet-residenten Rekenvoorbeeld: Hulp bij invullen van de belastingaangifte door de Spaanse belastingdienst zelf Speciaal tarief voor offshore vennootschappen Aangifte Spaanse inkomstenbelasting Emigratieheffing Fiscaal vertegenwoordiger 22. Belastingen voor Autonomos (zelfstandigen) Inkomsten uit zelfstandige arbeid (Rendimientos de actividades empresariales y profesionales) Modulensysteem Keuze uit 2 belastingregimes Fiscale voordelen en tips voor zelfstandigen Ondernemingsverlies Gebruik van een bestelbus van de zaak Tanken met de auto van de zaak Privé gebruik auto van de zaak Kerstpakketten en overige representatiekosten Urenadministratie Oninbare facturen en terugvragen betaalde BTW Aanvragen uitstel van belastingbetaling Liquidatieverlies Bewaren van uw administratie Wetswijzigingen voor zelfstandig ondernemers in 2017 Belangrijkste wijzigingen Update | Nieuwe tarieven zelfstandigen 2017 23. De Spaanse vermogensbelasting Inleiding Vanaf welk vermogen is men in Spanje vermogensbelasting verschuldigd ? Landelijke tarieven vermogensbelasting Belastingvrije voet voor residenten in Spanje Belastingvrije voet voor niet-residenten in Spanje Peildatum Wie wordt waarover belast ? Heffing vermogensbelasting autonome regio’s Wat wordt tot vermogen gerekend ? Wat dient een fiscaal resident in Spanje aan te geven ? Welk bezittingen, deelnemingen, aanspraken zijn vrijgesteld van vermogensbelasting ? Netto Vermogen Maximaal tarief vermogensbelasting – en inkomstenbelasting Een voorbeeld ter verduidelijking Nieuwe Spaanse wet; informatieve aangifte van buitenlandse bezittingen. Informatieplicht buitenlands vermogen Wanneer dient er aangifte gedaan te worden ? Sancties 24. Spaanse vennootschapsbelasting Kort overzicht Rechtspersonen die niet in Spanje gevestigd zijn Tarieven Spaanse vennootschapsbelasting Zona Especial Canaria of ZEC Werkzaamheden zonder vaste inrichting Uitkeringen aan niet-ingezeten vennootschappen Dividend en interest ontvangen door niet-residenten Kort overzicht van de Spaanse belastingen op vennootschappen en uitkeringen (2016/2017) Verplichte jaarrekening Berekening belastbare winst van de vennootschap Afschrijvingspercentages en afschrijvingsperiodes Activa Hogere afschrijving Overige aftrekbare kosten: Niet – aftrekbare kosten Korte en langetermijn winsten Vermogenswinsten Aangifte en betaling vennootschapsbelasting Aftrek voor een groep van ondernemingen Uitstel van kapitaalwinst vanwege herinvesteringen Samengevoegde/gemeenschappelijke belastingaangifte van een groep van bedrijven Europese moeder-dochterrichtlijn 25. Overige belastingzaken Overdrachtsbelasting bij aankoop van onroerend goed BTW (IVA) op Spaans vastgoed bij verkoop en verhuur Documentenbelasting Overige kosten bij aankoop van onroerend goed in Spanje Onroerendgoedbelasting Aangifte Valor Catastral Tasas Precios Publicos Contribuciones Especiales Speciaal tarief voor offshore vennootschappen BTW / IVA (=Impuesto sobre el Valor Añadido) Tarieven 2017 Bronbelasting 26. Aankoop Spaans onroerend goed via een BV of SL Mogelijkheden Wel of niet fiscaal interessant Oprichting Spaanse SL (Sociedad Limitada) Verhuur Vermogenswinstbelasting Rekenvoorbeeld Aftrek/vermindering op de vermogenswinstbelasting Vrijstelling vermogenswinstbelasting Tarieven niet-residenten Voorheffing bij verkoop door niet-residenten Verkoopwinst en de Spaanse vennootschapsbelasting Bijlagen en Bronnen


  Extra informatie:

  Paperback / softback
  250 pagina's
  Maart 2020
  416 gram
  213 x 163 x 20 mm
  EAN: 9789492895141
  Guide Lines

  Bij u in huis op: dinsdag